Zarządzanie zgodą

Informujemy, że w celach wymienionych poniżej Koalahm.com z siedzibą w 1go Maja 16, 99-300 Kutno („KOALAHM”), może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy z KOALAHM na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez okres obowiązywania umowy oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów KOALAHM na odstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a to:
• dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osob we będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
• obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
• marketingu bezpośredniego produktów i usług KOALAHM, w którym to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOALAHM, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o raz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie przepisów tych ustaw oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku realizacji umowy z KOALAHM jest ono niezbędne do wykonania umowy.
3.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z KOALAHM.
4.Mają Państwo prawo do żądania od KOALAHM: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez KOALAHM przetwarzane w sposób zautomatyzowany a podstawą przetwarzania jest art
. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane na podstawie umowy oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy pod
stawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KOALAHM lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: KOALAHM; podmioty którym KOALAHM powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
osoby upoważnione do przetwarzania danych przez KOALAHM lub przez podmiot, któremu KOALAHM powierzyła przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu KOALAHM będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;
5. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt Adres email: shop@koalahm.com

 

Produkt dodany do listy życzeń.

Korzystanie z naszej Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce